Prevádzkový poriadok

Prevádzkový poriadok kultúrno-spoločenských podujatí organizovaných mestom Dubnica nad Váhom v priestoroch mesta Dubnica nad Váhom

Tento prevádzkový poriadok upravuje práva a povinnosti organizátora podujatí - Oddelenia kultúry a knižnice Mestského úradu v Dubnici nad Váhom a návštevníkov podujatí organizovaných uvedeným oddelením.

Adresa prevádzky: Dom kultúry, Bratislavská 435/12, 018 41 Dubnica nad Váhom

Predaj a rezervácia vstupeniek

 1. Akceptované sú vstupenky zakúpené v pokladni Domu kultúry, Mestskom informačnom centre v Dubnickom múzeu, v Mestskej knižnici a online prostredníctvom www.kultura.dubnica.euwww.kino.dubnica.euwww.kastiel.dubnica.eu (ďalej „predajné portály“).
 2. Jednotlivé pokladne sa riadia vlastným otváracím časom prevádzok. Pokladňa v dome kultúry je otvorená minimálne 30 minút pred predstavením. V pokladni je možné zakúpiť vstupenky na akékoľvek predstavenie, ktoré je v zverejnenom kalendári podujatí. Zakúpené platné vstupenky nie je možné vrátiť späť do pokladne. V prípade objektívnych dôvodov zo strany návštevníka je možná výmena zakúpených vstupeniek za vstupenky na iné predstavenie najneskôr 3 pracovné dni pred začiatkom predstavenia, na ktoré má návštevník zakúpené vstupenky. Návštevník má právo si vybrať podujatie v rovnakej cene, prípadne vyššej s povinnosťou doplatenia rozdielu.
 3. Zakúpené vstupenky, ako i vydané peniaze si kupujúci prekontroluje ihneď pri pokladni. Dodatočné reklamácie nebudú akceptované! Za finančné rozdiely zistené mimo pokladne prevádzkovateľ nezodpovedá.
 4. Nákup on-line vstupeniek prostredníctvom predajných portálov sa riadi podmienkami uvedenými na predajných portáloch „Všeobecné obchodné podmienky“.
 5. V pokladni je možná platba za vstupenky v hotovosti, platnými kultúrnymi poukazmi, platnou poukážkou vydanou organizátorom, prípadne platobnou kartou v pokladni Kina Lastovička. Bezhotovostným prevodom je možné zakúpiť vstupenky po dohode na základe objednávky a uhradenej faktúry najneskôr tri dni pred uskutočnením podujatia.
 6. Rezervovanie vstupeniek je možné len na základe dohody s organizátorom podujatia, ktorý si vyhradzuje právo na určenie termínu platnosti rezervácie. Po neuhradení rezervácie v termíne je rezervácia zrušená. Organizátor si vyhradzuje právo zmeny exspirácie rezervácií bez povinnosti oznámenia tejto zmeny.
 7. V prípade neuskutočnenia predstavenia vinou organizátora, z dôvodu poruchy technických zariadení, z dôvodu výpadku elektrickej energie, resp.  z iných vážnych príčin, ktoré nebolo možné predvídať, a ktoré nie je možné do plánovaného začiatku predstavenia odstrániť, je organizátor povinný návštevníkovi vrátiť vstupné v plnej výške na základe predloženej zakúpenej platnej vstupenky. Taktiež v prípade technickej poruchy počas prvej polovice predstavenia, ktorú nie je možné odstrániť, je organizátor povinný návštevníkovi vrátiť vstupné  v plnej výške na základe predloženej platnej vstupenky. V prípade požiadavky návštevníka vrátenia vstupného bankovým prevodom, tento musí o vrátenie financií požiadať písomnou formou s uvedením kontaktných údajov, účtu v tvare IBAN, originálom vstupenky, (pri on-line nákupe elektronickou vstupenkou), mailom alebo listovou formou.
 8. Na komunikáciu s návštevníkmi vo veci rezervácií slúžia: vstupenky@dubnica.eukultura@dubnica.eu, 042 44 55 764. Facebook Oddelenie kultúry, Dubnica nad Váhom a Kino Lastovička slúžia na zverejňovanie aktualít a informácií.

Poriadok podujatí:

 1. Najskorší vstup do sály, resp. priestoru, kde sa podujatie koná, je návštevníkovi umožnený minimálne 15 min pred predstavením, resp. podľa požiadaviek účinkujúcich.
 2. Najneskorší vstup je návštevníkovi umožnený maximálne 5 minút po začiatku predstavenia, v prípade kina 10 minút. Výnimkou sú predstavenia s prestávkou, počas ktorej je umožnený divákovi vstup na základe platnej vstupenky. Neskorý príchod na predstavenie nie je dôvodom na vráteniu vstupného, resp. jeho časti a ani zníženia výšky vstupného.
 3. Vstup je umožnený iba návštevníkovi so zakúpenou platnou vstupenkou. Organizátor má právo editovať voľné lístky na konkrétne predstavenia, ktoré nahrádzajú zakúpenú platnú vstupenku. Voľné vstupenky podliehajú evidencii vedenej organizátorom.
 4. Službukonajúci pracovník má právo na kontrolu vstupenky. Návštevníkovi, ktorý sa nepreukáže platne zakúpenou vstupenkou, resp. voľným lístkom, a to aj pri opakovanom vstupe do sály, nebude vstup do sály umožnený. V prípade zistenia rozdielu medzi počtom divákov v sále a počtom platne zakúpených vstupeniek a ohlásených voľných lístkov, nesie za túto skutočnosť zodpovednosť službukonajúci pracovník.
 5. Návštevníka nespĺňajúceho minimálnu vekovú hranicu prístupnosti predstavenia na túto skutočnosť upozorní službukonajúci pracovník. Za neplnoletých návštevníkov zodpovedá ich zákonný zástupca.
 6. Návštevník nespĺňajúci minimálnu vekovú hranicu prístupnosti filmu nemá nárok na vrátenie vstupného a nebude pustený do sály!
 7. Do sály je zakázané vstupovať s nápojmi a jedlom. V prípade znečistenia alebo poškodenia miesta je návštevník povinný znečistenie odstrániť svojpomocne, na vlastné náklady, prípadne môže organizátor žiadať o náhradu nákladov vzniknutých pri odstraňovaní znečistenia, resp. poškodenia.
 8. Vstupenky si návštevník uschováva nepoškodené do konca predstavenia. V prípade využitia šatní vo vstupných priestoroch sál, organizátor nezodpovedá za prípadné straty a škody odložených cenností.
 9. V prípade kina minimálny počet návštevníkov na jednom filmovom predstavení nie je stanovený. Návštevník so zakúpenou platnou vstupenkou má právo na predstavenie podľa programu.
 10. Zmena programu je vyhradená. Program možno meniť, resp. rušiť iba vo vážnych a vopred nepredvídateľných udalostiach.V prípade kina je možné program meniť aj v prípade posunutia plánovaného termínu premiéry naprogramovaného filmu, resp. iných skutočností vzniknutých na strane distribútora filmu.
 11. Návštevník zdržujúci sa v priestoroch DK a iných priestoroch, v ktorých Oddelenie kultúry a knižnice Mestského úradu v Dubnici nad Váhom organizuje podujatie, je povinný rešpektovať pokyny službukonajúcich pracovníkov. Počas predstavenia je návštevník povinný dodržiavať poriadok a pokoj. Návštevníka, ktorý porušuje poriadok a pokoj, narušuje priebeh predstavenia, resp. znečisťuje vybavenie sály, resp. priestoru, môže službukonajúci pracovník vykázať. Takýto návštevník nemá právo na vrátenie vstupného. V prípade nerešpektovania pokynov službukonajúceho pracovníka návštevníkom, budú privolaní príslušníci Mestskej polície v Dubnici nad Váhom.
 12. Počas filmových projekcií v 3D formáte organizátor zapožičiava návštevníkovi pasívne 3D okuliare, ktorý tieto pri odchode zo sály vráti službukonajúcemu pracovníkovi.
 13. Osobám pod vplyvom alkoholu a omamných látok je vstup na podujatia zakázaný!
 14. V priestoroch sály a iných v priestoroch konania podujatia počas predstavení platí prísny zákaz zhotovovania akýkoľvek záznamov (audio, video). V prípade porušenia tohto zákazu je divák  tento záznam okamžite odstrániť a povinný opustiť sálu bez nároku na vrátenie vstupného. V prípade zisteného závažného porušenia bude kontaktovaná polícia z dôvodu porušenia Autorského zákona.
 15. Zákazník kúpou vstupenky súhlasí s Prevádzkovým poriadkom kultúrno-spoločenských podujatí organizovaných mestom Dubnica nad Váhom v priestoroch mesta Dubnica nad Váhom.
 16. Tento Prevádzkový poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 1.3.2020.

V Dubnici nad Váhom, 28.2.2020

 

PhDr. Richard Benech

Vedúci odd. kultúry a knižnice

Na základe poverenia z 28.2.2020.